Privacyverklaring

-----------

Bij de CBB hechten we waarde aan de bescherming van de privacy van alle personen waarvan wij de gegevens verwerken. Onderstaand geven we inzage in de door ons verwerkte persoonsgegevens en waarborging van de bescherming van deze gegevens.

CONTACTGEGEVENS

Website: www.cbbvacatures.nl
Adres: Paul Krugerweg 39
Postcode: 3851 ZH Ermelo
Telefoon: 0341 56 54 99
Email: info@cbb.nl

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken persoonsgegevens omdat we die nodig hebben om onze diensten te kunnen verrichten. De persoonsgegevens zijn altijd door de persoon zelf of door een derde met toestemming van de persoon aan ons zijn verstrekt. Het betreffen de volgende persoonsgegevens:
– Naam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– CV (inclusief daarop vermelde persoonsgegevens)

De persoonsgegevens gebruiken we alleen voor de volgende doelen:
– Goederen en diensten af te leveren,
– U op de hoogte te brengen van nieuwe ontwikkelingen, waaronder aanbiedingen,
– In opdracht van derden verzenden van offline en online mailings, periodieken of nieuwsbrieven,
– Benaderen van relaties voor activiteiten/sponsoring.

ONZE WEBSITE (WWW.CBB.NL)

Bij onze website denken we ook aan privacy. We gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat voorkeursinstellingen bewaard blijven. Via de instellingen van de gebruikte browser kunnen cookies worden verwijderd. Daarnaast is het ook mogelijk om de browser zo in te stellen dat cookies niet meer worden opgeslagen.

BEWAARTERMIJN VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens, bijvoorbeeld personalia en adresgegevens, bewaren wij alleen voor de duur van de overeenkomst met u. Als de overeenkomst helemaal is afgerond, worden de persoonsgegevens verwijderd. Alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de financiële administratie bewaren wij langer om aan de verplichtingen richting de belastingdienst te kunnen voldoen en garantie op onze diensten te kunnen verlenen.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

De CBB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt onderstaande maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan:
– Goede en adequate beveiliging van computersystemen,
– Beveiliging van e-mail met wachtwoorden,
– Geheimhoudingsovereenkomsten met medewerkers,
– Beperking van de toegang tot persoonsgegevens tot de medewerkers waarvoor de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is,
– Communicatie met de website verloopt door middel van een beveiligde verbinding,
– Persoonsgegevens worden versleuteld opgeslagen.

Bij een vermoeden dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kan contact met ons worden opgenomen via info@cbb.nl.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Wij verkopen persoonsgegevens uiteraard niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend aan anderen indien dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat onze partners eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens hanteren.

RECHTEN VAN PERSONEN WAARVAN WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Iedere persoon waarvan wij persoonsgegevens verwerken, heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft de betreffende persoon het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door ons. Daarnaast heeft iedere persoon waarvan wij de persoonsgegevens verwerken het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat de betreffende persoon bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar de betreffende persoon of een andere, door de persoon benoemde organisatie, te versturen.

Verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van persoonsgegevens, intrekking van gegeven toestemming of het maken van bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gestuurd naar: info@cbb.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de betreffende persoon is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren binnen vier weken op een verzoek.

OVERIG

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar. We kunnen de leeftijd van de betreffende persoon echter niet controleren en we kunnen dus niet uitsluiten dat gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden verwerkt. Als we constateren dat een persoon jonger is dan 16 jaar dan verwijderen we de persoonsgegevens, mocht u aanwijzingen hebben dat een persoon waarvan wij de gegevens hebben verwerkt de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, neem dan contact met ons op via info@cbb.nl, dan verwijderen wij de betreffende gegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij gebruiken geen persoonsgegevens op een manier die rechtsgevolgen voor de betrokken personen kan hebben.

Klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Voor de volledigheid wijzen we erop wijzen dat er een mogelijkheid is om bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking te klagen. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.